788 bytes
578 bytes-26.65%
-1px x -1px
Torch bottom right
100%