803 bytes
578 bytes-28.02%
-1px x -1px
Torch bottom right
100%