795 bytes
571 bytes-28.18%
-1px x -1px
Torch bottom left
100%