780 bytes
571 bytes-26.79%
-1px x -1px
Torch bottom left
100%